Att rekonstruera ett tyg | The reproduction of a 18th century fabric

Text Martin Ciszuk.

Många kompetenser är nödvändiga för att reproducera ett historiskt tyg. I Durán Textiles samarbetar flera personer i Sverige för att ta fram ett nytt mönster innan det kan tillverkas av våra skickiga indiska hantverkare.
Flera av våra första reproduktioner var baserade på publicerat material, eftersom museisamlingar ibland är svårtillgängliga och krångliga att söka igenom. Numera dokumenterar vi själva originaltextilerna och har ett gott samarbete med museipersonal och ansvariga för samlingar som hjälper oss att hitta spännande textiler. Vårt kontaktnät vidgas hela tiden med nya intresserade samarbetspartners.

Ofta presenteras vi inför flera textilier och föremål sammansatta av olika tyger. Vi dokumenterar så mycket vi hinner vid ett besök i en samling innan vi väljer vad som skall reproduceras. På så sätt bygger vi upp en bild- och informationsbank om 1700-talstyger som kan komma till användning till senare reproduktioner eller forskning. Ibland räcker ett besök, men ofta återkommer vi för närmare analys och kontroll av vissa utvalda textiler.

Hela föremålet fotograferas för att visa tygets funktion. Vi noterar inventarienummer för att kunna göra exakta referenser till museisamlingen och samlar in den information som finns publicerat och dokumentrat på katalogkort och liknande. När detaljer fotograferas är det viktigt att ta bilden exakt rakt framifrån annars förvränger perspektivet mönstret. Genom att ha med en liten linjal på bilderna försäkrar vi oss om att skalan på motiven kan reproduceras korrekt.

Vi dokumenterar så mycket som möjligt av textiltekniska detaljer på tygerna: mått, material, teknik, trådtäthet och färger. Detta är förutsättningen för att göra verklighetstrogna reproduktioner, även om kompromisser och anpassningar måste göras för att fungera i den moderna produktionen. Tekniska detaljer kan dessutom ge ledtrådar om tygernas ursprungliga tillverkning, ursprung och användning.

Med utgångspunkt från fotografierna renritas mönstren. Ibland måste flera foton sättas samman i datorn i ett bildbehandlingsprogram för att mönsterrapporten och dess upprepning skall bli fullständig. När rapporten är frilagd renritas den för hand med penna och pensel. Detta ställer stora krav på vår mönstertecknare, Torkel Henriksson, som skall återge mönsterformerna utan att förändra deras1700-tals karaktär och överföra sina egna idéer och moderna formspråk till dem. När originalet är färdigt scannas det in i datorn igen. Skall mönstret vävas arbetas teckningen om till en patronteckning där de olika färgerna motsvarar olika bindningar inslag och ytor, skall det tryckas separeras färgerna i rapporten så att varje färg blir en bild som motsvarar motivet på ett block för blocktryck eller en ram i ett screentryck.

Dessa bearbetade original kan skickas digitalt till Indien. Mönstrens storlek och riktning på tyget måste noggrant anges. För blocktryck kan en stor mönsterrapport ibland kräva två block, och de screentryckta mönstren måste justeras så att mönsterrapportens höjd passar ihop med tryckramarnas storlek. Vi strävar efter att reproducera så nära originalmönstrens format som möjligt eftersom detta är en viktig del av ett tygs karaktär.

Vi dokumenterar originaltygernas färger noga genom att använda ett internationellt färgkodsystem. Det kan vara svårt på tyger som utsatts för blekning tvätt och nötning i flera hundra år, men ofta kan man hitta originalfärgerna i sömsmåner och veck som varit skyddade från ljus och slitage. Ibland har kemiska processer, som hör samman med de färgämnen och betmedel som använts, förändrat färgerna. Då får färgerna rekonstrueras utifrån andra bättre bevarade textilier eller andra källor som provtryck på papper eller målade avbildningar av tyger. Vi reproducerar originalfärgställningen och utökar sedan ofta kollektionen med flera färgställningar skapade utifrån 1700-talets färgskala och anpassade efter vad som är kommersiellt gångbart.

Efter några veckor skickas provtryck för godkännande först av mönstrets skala och återgivning, sedan för justering av de olika färgnyanserna. Inte förrän alla detaljer är godkända trycks eller vävs tyget i full skala. Hela proceduren att ta fram ett mönster från museibesök till leverat tyg tar minst sex månader.

Den unika kombinationen av kunskaper hos Durán Textiles medarbetare utgör hemligheten bakom framgången för våra reproducerade 1700-tals tyger.

 


 

The reproduction of historic fabric requires many competences. In Durán Textiles several individuals cooperate in Sweden to prepare a new design before it can be produced by our skilful craftsmen in India.
Some of our first reproductions were made using published textiles as prototypes, because museum collections are sometimes hard to access and complicated to search for specific objects. Nowadays we always make the documentation ourselves. We have developed good contacts with museum staff and curators of collections who help us to find new interesting textiles. Our network is constantly growing with new partners of cooperation.

Many times we are presented several textiles and artefacts composed by different fabrics. We try to document as mush as possible at a museum visit before we make the choice of what will be reproduced. In this way we build a bank of pictures and information on 18th century textiles that will be useful in later reproduction or research projects. Sometimes one visit is enough, but often we return for closer analyses and re-examination of some chosen textiles.

The complete piece is photographed, to show the original use of the fabric. We note the inventory number to be able to make exact references to the museum collection and gather the information of the artefact that can be found on catalogue cards and in published papers. When we photograph the design it is important to keep the camera exactly parallel to the fabric, as a oblique perspective would distort the design. When close up photos are taken we take care to include a ruler to make sure that the scale of the motifs will be correctly reproduced.

We make notes of textile technical details of the fabrics: measurements, weave, material, density, and colours. These notes are the precondition for making an authentic reproduction, even if adjustments and compromises sometimes have to be done to fit the modern production. Technical details also often give clues to the origin, production methods, dating and use of a fabric.

Using the photos as a starting point the design are cleaned and redrawn. Sometimes several pictures have to be assembled and treated in computer based soft wares to make the pattern repeat and its disposition complete. When the repeat is clear it is drawn with ink and coloured by hand. This requires great skill from our artist, Torkel Henriksson, who is supposed to reproduce the motifs keeping their 18th century character without adding any of his personal and modern expression to them. This original is then scanned back into the computer. If the design is going to be woven it is converted to a technical draft where every colour represents a weave effect or structure, if it will be printed the design is separated so that every colour becomes separate sheet representing a block for block printing or a screen for screen printing.

The developed originals can be sent digitally to India, but the size and direction of the design has to be carefully explained. In block printing a large pattern repeat might require two blocks and in screen printing the height of the pattern repeat has to be adjusted to fit the size of the screen frames. Our intention is to keep the reproductions as close as possible to the size of the originals, as this is an important character of a fabric.
We do a careful documentation of the colours of the original fabrics using an international colour code system. This could sometimes be hard on textiles exposed to two hundred years of light, wear and washing. We have to look for the preserved colours in seams and folds protected from light and wear. In some cases chemical processes connected to dye stuffs and mordents have changed the colours completely. The colours then have to be reconstructed using other sources as better preserved textiles, sample prints on paper or painted representations of fabrics. We reproduce the fabric in its original colour. Often we then enlarge our collection with more colour ways created using the 18th century colour scheme but adjusted to modern commercial requirements.

After some weeks a first sample is returned for evaluation of the scale and rendering of the design, and when this is ok new samples are made where the colours are adjusted. The reproduction is not woven or printed in full scale before all samples are approved and confirmed. The complete procedure from museum visit to fabric in stock takes at least six months
The unique combination of skills of Durán Textiles staff and co-operators is the secret behind our successful reproductions of 18th century fabrics.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.