Besök utställningar i sommar | Visit summer exhibitions in Scandinavia

Text and Photo Laila Durán.

Är man intresserad av historia och även historiska textilier finns många möjligheter att se intressanta utställningar i sommar. Den 27 maj invigdes Historiska Museets stora utställning ”Sveriges Historia”, en utställning om de senaste 1000 åren i Sveriges historia. Utställningen invigdes av H.M. Konungen i närvaro av H.M. Drottningen i ett soligt och varmt Stockholm. Hela Historiska Museets innergård var fylld av Sveriges kulturelit.

Durán Textiles är representerade i hela tre montrar. Bland annat visas rekonstruktionen av Drottning Margaretas gyllene kjortel i en egen monter och man kan se originalet till det exotiska och humoristiska kattunet ”Jumping Dog”. En textil som får sällskap av Durán Textiles rekonstruktion i montern. I 1700-talsrummet får tre av Durán Textiles kattuner representera den svenska kattuntillverkningen.

”Sveriges Historia” är en utställning som ger nya perspektiv på människors makt och maktutövande och lyfter fram kvinnors inflytande genom historien. Här får vi se den heliga Birgittas relikvarium och hennes egen autograf! Här finns lappen där hon har skrivit ned vad hon tycker sig Kristus har att säga. En gudomlig diktamen.
Malin Stures lilla bönbok ligger bredvid porträttet av Gustav Vasa. På bladet för dagen, den 24 maj, har hon skrivit om sorgen över avrättningen av hennes far och båda bröder.
Roligare är historien om Ulrika Eleonora Stålhammar, kvinnan som klädde ut sig till man och tog värvning i den svenska armén på 1700-talet.

Historiska Museets butik har fått ny inriktning. Mängder av nya produkter och en helt egen textilavdelning med Durán Textiles produkter lockar turister och besökande. Här finns allt från prinsessklänningar i rosa tyll, vikingakläder till barnen och vackra vikingasmycken i silver och guld. Hyllorna är fyllda av kopior på glas, silver och textilier från museets samlingar och böcker om museets utställningar.

Läs mer på Historiska Museets hemsida: www.historiska.se och för att kontakta butiken: www.historiska.se/besokmuseet/museibutiken/

Fler utställningar!

Sigvard Bernadotte – 100 år.
I samband med 200 årsjubileet för släkten Bernadotte i Sverige skall en utställning ut på turné i Frankrike. Utställningen visar Sigvard Bernadottes livslånga formgivarskap och betonar hans pionjärinsats inom den svenska industridesignens utveckling. Turnén arrangeras i samarbete med Svenska Institutet i Paris och 2010 kompletteras utställningen med flera silverföremål samt en historiskt återblick på Sigvards släkt och deras koppling till Sverige och Frankrike. Läs mer på: bernadotte2010.com

Göteborgs Stadsmuseum.
Ostindiefararen seglar igen. 30 juni – 15 augusti.
I en ny utställning visas bilder, film och föremål från skeppsbygget och resan till Kina. Här berättas om hantverkskunnande, vedermödorna på sjön och gott sjömanskap. I utställningen visas också uppsydda historiska kläder och Durán Textiles reproducerade textilier är presenterade i flera montrar. Man får även en inblick i 1700-talets Svenska Ostindiska Compani, och man kan gå ombord på Ostindienfararen som ligger förtöjd vid Stenpiren.
Läs mer på: www.stadsmuseum.goteborg.se

Sagalunds Museum på ön Kimito, Finland. En pärla värd ett besök!
Sagalund är ett museum, en trädgård och ett center för åboländskt kulturarv och barnkultur - en bit förverkligad poesi, med grundaren Nils Oskar Janssons egna ord. Här finner du olika byggnader från Kimitoöns historia: ett tingshus, ett torp, en bondgård, två gamla skolor mm. Allt är beläget i en lummig trädgård som anlagts vid sekelskiftet 1900.  I samarbete med Durán Textiles har Sagalunds Museum tagit fram textilier ur museets samlingar. Besök museet och se originalen.
Läs mer på: www.sagalund.fi

Valdres Folkemuseum i Norge. Sagolikt vackert i Valdresdalen.
Med över 100 hus och byggnader är Valdres Folkemuseum är ett av de största friluftsmuseerna i Norge. Här finns även landets största arkiv för folkmusik och Bunad och Folkedrakt-rådet, ett nationellt center för forskning och förmedling av folkdräkter.
Sommaren bjuder på nya utställningar såväl som föreställningen ”Sol av Isfolket” av författaren Margit Sandemose.
Durán Textiles har i samarbete med Valdres Folkemuseum reproducerat de vackra handtryckta ullsjalarna som hört till dräkterna i Valdresområdet. Originalen kan ses på museet.
Läs mer på: www.valdresmusea.no och www.bunadraadet.no
Obs! engelsk länk: [klicka här]

På Gamle Esterup, herregårdsmuseet i Danmark är det aktiviteter hela sommaren!
För textil och modeintresserade är Herregårdsmuseets utställning ”Kjoledrömm och drömmekjole” värt ett besök. Klänningarna som ägts av Grevinnan Astrid Ahlefeldt-Laurvig och burits av henne mellan 1920 och 1950, är skräddarsydda och i finaste tänkbara material. Utställningen berättar om modets utveckling och herrgårdens sällskapsliv i perioden.
Durán Textiles har haft nöjet att samarbeta med Herregårdsmuseet och personalen har, för att levandegöra museets historia, rekonstruerat kläder i våra vackra broderade sidentyger och handtryckta kattuner.
Läs mer på: www.gammelestrup.dk och www.gammelestrup.dk/kalender.html

 


 

If you are interested in history and historic textiles there are many possibilities to see interesting exhibitions this summer. On May 27 the Museum of National Antiquities in Stockholm opened the grand exhibition ”Sveriges Historia” The history of Sweden, which shows the last 1000 years of Swedish history. The exhibition was inaugurated by his Royal Majesty the Swedish King in presence of her Royal Majesty the Queen in a warm and sunny Swedish spring evening. The inner yard of the museum was filled with guest, including many from the Swedish cultural elite.

Durán Textiles is represented in not less than three show cases. Among other things the reconstructed golden gown of Queen Margareta is on display in its own showcase, and you can see the original of the exotic and humoristic printed cotton ”Jumiping Dog” accompanied in the showcase by the reproduction from Durán Textiles. In the 18th century room three of Durán Textiles printed cottons represent the Swedish textile production of this era.

”Sveriges Historia” is an exhibition that gives new perspectives on human power and the way power was executed, and it also stresses women’s influence through history. We are shown reliquaries of Saint Bridget and her own handwriting: A paper is on display where she noted was Christ has to say to humankind – a divine dictation!
The small prayer book of Malin Sture lies besides the portrait of the King Gustav Vasa. On the page of the day 24 of May, she describes the grief after the execution of her father and two brothers in 1574. More amusing is the history about Ulrika Eleonora Stålhammar, the woman who dressed as a man was recruited as soldier in the Swedish 18th century army.

The museum shop of the Museum of National Antiquities has been given a new profile. Several new products and a proper textile department including Durán Textiles historic collection attract tourists and visitors. You can find everything from princess dresses in pink tulle, Viking outfits for children and beautiful Viking jewelry in gold and silver. The shelves of the shop are filled with reproductions of glass, silver and textiles from the collections of the museum and books about the museum exhibitions.

Read more at the webpage of Historiska Museet: www.historiska.se and for more information on the shop: www.historiska.se/besokmuseet/museibutiken/

More Exhibitions!

Sigvard Bernadotte – 100 year anniversary.
In connection to the 200 year jubilee of the family Bernadotte in Sweden, an exhibition will tour in France. This exhibition shows the lifelong design work of Sigvard Bernadotte (grand uncle of the Swedish King), and focus on him as a pioneer in Swedish industrial design. The exhibition tour is arranged in cooperation with the Swedish Institute in Paris, and in 2010 it has been complemented with several silver objects and a historical review of Sigvard’s family and their Swedish-French connection. Read more at: bernadotte2010.com

Göteborg City Museum.
The East Indian Company Ship is sailing again. 30 June – 15 August.
In a new exhibition are shown pictures, film and objects from the reconstruction of the ship and its journey to China. We are told about great craft skills, the hardships at sea and good seamanship. The exhibition also displays reproduced historic costumes, and printed cottons from Durán Textiles are presented in several show cases. You get an insight in the Swedish East Indian Company of the 18th century, and you can enter the reconstructed ship which is anchored at Stenpiren.
Read more at: www.stadsmuseum.goteborg.se

Sagalund Museum at the island of Kimito, Finland. A pearl well worth a visit!
Sagalund is a museum, a garden and a centre for cultural heritage and children’s culture - a piece of poetry made real, as the founder Nils Oskar Jansson said. Here you find houses representing the history of the Kimito island: a district court house, a cottage, a farm, two school houses and a lot more. All is situated in a leafy garden laid out in the early 20th century.  In cooperation with Durán Textiles the Sagalund Museum has reproduced textiles from the museum collections. Visit the museum and see the originals. Read more at: www.sagalund.fi

Valdres Folkemuseum, Norway, beautiful and fabulous in the Valdres valley.
Valdres Folkemuseum, the Ethnographical Museum of Valdres, is one of the biggest outdoor museums in Norway with more than 100 old houses. At the site there is also an archive for folk music and Bunad og Folkedrakt-rådet, a national centre for research and mediation of regional costume. This summer offers new exhibitions as well as the performance of a play: ”Sol av Isfolket” by the author Margit Sandemose.
Durán Textiles has in cooperation with Valdres Folkemuseum reproduced the beautiful hand printed woolen shawls which were used together with the regional costumes in the Valdres district. The originals are on display in the museum. [Read more]

Gamle Esterup, Herregårdsmuseet, a manor museum in Denmark, is full of activities all summer!
For everybody interested in textile and fashion the exhibition at Herregårdsmuseet ”Kjoledrömm och drömmekjole” is really worth a visit. On display are dresses, exquisite tailored in exclusive materials, made for the countess Astrid Ahlefeldt-Laurvig , and worn by her between 1920 and 1950. The exhibition tells about the development of fashion and the social life at the manor house in this period. Durán Textiles have had the pleasure of cooperation with the Herregård museum. To bring the history of the manor to life, the staff has reproduced costumes in embroidered silk and printed cottons from our historic collection.
Read more at: www.gammelestrup.dk and www.gammelestrup.dk/kalender.html

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.