Currant – tillverkningen av ett handtryckt tyg till Linné-jubileet | Currant – hand printing of the Linneus jubilee fabric

Text Martin Ciszuk

Originalet till Durán Textiles tryckta bomull Currant är ett blocktryckt foder till ett täcke som bevarats i Carl von Linnés sommarhus i Linnés Hammarby. Vår rekonstruktion är ett handgjort screentyck på bomull. Mönstret har röda och vita blommor på brun eller blå botten.

Först fotograferades originaltyget i museet och mönsterrapporten mättes. Utifrån fotografierna renritades mönstret. Detta krävde en del arbete, eftersom stoppningen och sticksömmarna i täcket delvis deformerade mönsterformerna. Det renritade mönstret kunde skickas med e-mail till Indien. Mönstret var nu separerat så att varje färg hade en bild. Rapporten måste nu anpassas så att den passade in i screenramarna. De var 35” höga, och rapportens höjd måste alltså vara delbar med detta tal, och bredden fick följa detta. Vi rekonstruerar mönstren i deras originalskala, och justerar några centimeter till eller från för att de skall passa tekniken.
Tryckramarna består av metallramar där ett tunt silketyg spänts upp. En ram görs för varje färg i mönstret. Sidenduken målas först med en lösning som gör den ogenomsläpplig. En film där mönstret för hela ramen skrivits ut läggs i ramen och mönstret överförs fotografiskt till duken. Man belyser duken genom filmen. Där ljuset träffar duken fixeras lösningen – duken blir tät och det blir vitt på tyget. Där filmen har färg fixeras inte lösningen och duken blir genomsläpplig- färgen hamnar på tyget i mönstermotiven. Ramarna tvättas och lösningen sköljs ur där den inte fixerats på duken.

Sedan görs provtryck för att kontrollera att alla detaljer blivit korrekta, att rapporten stämmer och att färgerna blir de riktiga. Provtrycken godkänns i Sverige, och justeringar görs innan arbetet går vidare.

Tyget spänns upp på bord som är 25 m långa och lite bredare än tyget. Längs bordets långsidor finns metallfästen, så att ramarna för de olika färgerna hamnar på exakt samma plats. Färg hälls i ramen och två personer drar färgen över ramen med en rakel från varsin sida av bordet. Sedan flyttas ramen till nästa avsnitt på tyget. För att den nytryckta färgen inte skall kladda mot ramen trycks varannan rapport på tyget så att färgen skall hinna torka. Därefter bärs ramen ner till början av bordet för att trycka de mellanliggande rapporterna.
Hela proceduren upprepas sedan med nästa färg. I detta mönster är det bara två färger, men andra mönster kan ha fem eller sju färger och lika många ramar som skall läggas i tur och ordning över tyget. Tryckarna arbetar med stor rutin och överraskande hastighet.

När tyget på bordet är färdigtryckt rullas en ny bit ut. Den justeras noga så att den sista tryckta rapporten passar mot första ramen som skall läggas på, så att det inte blir några skarvar.

I stadkanterna på tyget trycks Durán Textiles logotyp och Carl von Linné 300 år i guld. En extra liten ram görs för detta.
Tyget torkas och färgen fixeras till slut med värme, så att trycket blir ljus- och tvättfast.

I april 2007 besökte vi Indien och våra leverantörer. Tryckeriet ligger i utkanten av Bangalore. Det är en relativt liten verkstad. I bottenvåningen ligger tyglager och kontor, på våningarna ovanför finns de stora rummen med tryckborden där tryckarna arbetar.
Vi är mycket glada för samarbetet med de Indiska handtryckarna, och imponerade av deras hantverkskicklighet. De handtryckta tygerna får liv och karaktär som liknar originalen från 1700-talet.


Currant
Pris 325:- per meter, inkl. moms.
För beställning maila till: laila@durantextiles.com

 


 

The original for Durán Textiles’ printed cotton Currant is a block printed lining of a bedspread kept in the Linnaean collections at his summerhouse in Linnés Hammarby outside Uppsala. Our reconstruction is a handmade screen print on cotton. It has red and white flowers on brown or blue ground.

First the original was photographed and the pattern repeat measured, inside the showcase in the exhibition. From these pictures the pattern repeat was drawn. This was a bit complicated as the stitching of the quilt disturbed the design in some places. The finished design could then be sent by e-mail to India. It was separated so that every colour had one picture. The size of the pattern repeat had to be adjusted to the size of the printing frames. These were 35” high and the height of the repeat had to be a factor of this number. We reconstruct our patterns in their true scale, but some centimetres have sometimes to be added or taken away to fit the technology.
The printing frames consists of metal frames with a silk stretched inside them. One frame is necessary for each colour in the design. First the silk screen is covered with a solution that makes it completely impenetrable. A printed film with the design repeated is placed on the screen an transmitted by photochemistry. The screen is then exposed to strong light. Where the light hit the screen it fixes the covering solution – that will make the unprinted areas. Where the film is printed the solution is not fixed and the paint will penetrate the screen making the design. The frames are washed and the covering solution is washed away where it is not fixed.

A printing sample is then made to check that all details of the design are correct, the repeat is fitting and that the colours are in the right nuances. The sample is sent to Sweden for evaluation and necessary changes are made before the production starts.

The fabric is stretched on tables, 25 meters long and wide enough for the fabric. Along the sides of the table are metal holds that enables the different frames for the colours to be put in the same correct position. The paint is poured in the frame and two person help each other to spread the paint evenly over the screen by help of a rake. The frame is then moved to next part of the fabric. To avoid that the frame get smeared from the newly printed fabric, every second repeat is first printed. Then the frame is moved back to the end of the table and the repeats in between are printed. This procedure is repeated for every colour. In this design there are only two colours, but in some design five or seven colours are used making it necessary to pass the same number of frames over the fabric. The printers cooperate with great routine and work with astonishing speed.

When the printing is finished on the table, the next part of the fabric is rolled out. It is important to adjust the fabric on the table so that the last printed repeat fits exactly with the position of the first screen frame, avoiding miss fitting joints.

On the selvedge the logotype of Durán Textiles and Carl von Linné 300 år (Linnaeus 300 year anniversary) is printed in gold. This is made with an small separate screen. The fabrics are dried and treated with heat to fix the colours making the print lightproof and washable.

We visited our suppliers in India in April 2007. The printing workshop is relatively small unit. On the ground floor is the office and the stock of fabrics. On the two upper floors are the big printing halls were the printers work at the long tables. We feel very happy for the cooperation with the Indian hand printers, and could only admire their handy craft skill. The resulting fabrics have a beauty and charm very close to the original 18th century fabrics.


Currant
Price 35 € or 37 USD per meter.
Order by E-mail: laila@durantextiles.com

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.