Ett franskt siden i Wien och Stockholm | French silk in Stockholm and Vienna

Text: Martin Ciszuk

Under en studieresa till Wien i november passerade jag av en slump en liten antikaffär. Blicken föll på en liten tavla utförd som ett kollage av sidenbitar, målat papper och guldtråd. Till min stora förvåning kände jag igen ett av sidentygerna. Det hade samma mönster och färg som ett av sidentygerna i Durán Textiles Historic Collection: CELADON.

Tavlan är bara 20 cm hög och föreställer den Heliga Familjen. Mot en bakgrund av blå taft sitter Maria med Jesusbarnet i knäet på en kudde. Till vänster står Josef och håller fram en lilja, bakom honom står Joachim - Marias far. Till höger står Anna - Marias mor, och räcker en ros till barnet. I mitten av ett flammande moln, kommer den Helige Ande ner i form av en duva. Figureras ansikten, händer och blommorna är utklippta ur en tryckt pappersbild och laverade i blått och brunt, med detaljer i svart och röd oljefärg. Helgonens kläder är utförda av små sidenbitar som klistrats på tavlan. Guldtrådar av olika slag dekorerar deras dräkter och glorior. Upptill är scenen inramad av gardiner i rosa siden med canellé-mönster, dekorerade med paljetter, silkechenille och en smal knypplad spets.

Arbetet är minutiöst utfört. Totalt har mer än 20 olika sidentyger och 15 sorters metalltråd använts till bilden. Annas och Marias huvuddukar är av gauze-tyg, ett glest silke i slingerbindning som användes till slöjor och flor på 1700-talet. Marias klänning är av vit rips broscherad med färgat silke och metalltråd, prydd med paljetter, medan manschetter och krage är av guldtyg. Hennes mantel av blå damast, är fodrad med blekrosa damast med moiré-botten.

Men det som är mest intressant är sidenet i Annas mantel - en blekgrön rips med flotterande mönstervarp i ett tvärrandigt mönster med små sicksack motiv. En bit visar också avigsidan av tyget. Samma färg och mönster har nämligen tyget i den dräkt som Gustav III bar då han, inkognito som greven av Gotland, besökte sin kusin Katarina den stora av Ryssland 1777. Tyget i denna dräkt, som pga. av sin färg kallas celadondräkten - efter en blekgrön halvädelsten, har Durán Textiles rekonstruerat som det vävda sidenet CELADON. Enligt arkivuppgifter införskaffades materialet till dräkten i Paris genom den svenske ambassadören Gustav Philip Creutz. Trots att Gustav III förmanade sina undersåtar att klä sig i svenska tyger för att stödja den inhemska sidenindustrin, och vid sitt besök i Ryssland förklarade sin vision om en nationell svensk dräkt, klädde han sig själv till största del i importerade franska tyger. Sidentygerna i tavlan tycks till största delen vara beklädnadstyger. Förmodligen har ateljén som tillverkat bilden fått avklipp från någon skräddare med förnäma kunder. Även om Österrike hade en egen sidentillverkning så importerades siden, och det är mycket sannolikt att det gröna sidenet är franskt. En annan möjlighet är naturligtvis att man i ett lokalt väveri kopierat ett sidentyg från modemetropolen.

Den lilla bilden är ett sk. Klösterarbeit. Förmodligen utförd i ett nunnekloster i trakten kring Wien vid slutet av 1700-talet. Tredimensionella andaktsbilder och dekorationer för relikskrin utförda i liknade tekniker finns i flera kyrkor och museisamlingar i staden. Hantverket att utföra miniatyrbilder i silke och metalltråd lever fortfarande i Österrike och utförs av nunnor och fromma kvinnor.

Varje liten tygbit rymmer en berättelse. Så förenar den lilla bilden av den Heliga Familjen på ett osannolikt sätt fromma österrikiska nunnor med en flärdfull svensk kung med storpolitiska ambitioner.


Durán Textiles reproducerade siden CELADON

Källor:
Ulla Cyrus-Zetterström: Royal silks
Lena Ragnström: Kläder för tid och evighet

 


 

When I was in Vienna in November at a textile study trip, I passed a small antique store. My eyes were caught by a small picture, made as a collage of scraps of silk, painted paper and gilded metal thread. To my great surprise I recognized one of the silks. It had the same design and color as the original of one of the silks in Durán Textiles historic collection: CELADON.

The picture is only 20 centimeters high and depicts the Holy Family. Against a background of blue taffeta, Virgin Mary is sitting with the child Jesus on a cushion in her lap. To the left stands Joseph holding a lily, behind him is Joachim – Mary’s father. To the right stands Anna – her mother, passing a rose to the child. In the midst of a flaming cloud the Holy Spirit is descending over the group in the shape of a white dove. The faces and hands of the figures, as well as the flowers and the dove, are cut out of a printed sheet of paper, wash colored in blue and brown, with details in red and black oil paint. The clothing of the saints are made from small pieces of silk glued to the background. Different types of metal threads decorate the garments and halos of the figures. At the top, the scene is framed by curtains of a pink silk with cannel stripes, decorated with sequins, silk chenille and a tiny bobbin lace.

The work is meticulously made. In total more than 20 different silk fabrics and 15 variants of metal thread have been used in the picture. To give some examples: The head coverings of Anna and Mary are made from silk gauze, an open see-through fabric where the warp threads are twisted around the weft, which was used for veils and decorations in the 18th century. Mary´s dress is in white taffeta brocaded in colored silk and metal threads, decorated with sequins and with cuffs and collar in golden fabric. Her mantle is made from blue damask and lined with pale pink damask with moiré ground.

Most interesting, however, is the silk in Anna’s mantle - a pale green tabby with a floating pattern warp, showing a design of horizontal stripes and small zigzag lines (one piece also shows the reverse of the fabric). A silk with the same color and design was used in the costume which was worn by the Swedish king Gustavus III when he, incognito as the count of Gotland, visited his cousin Katherine the Great of Russia in 1777. The silk form this costume, which is named after the color of a pale green semi-precious stone, has been reproduced by Durán Textiles as the woven silk CELADON. From records in the royal archive it is clear that the suit was ordered in Paris for the king by the Swedish ambassador Gustav Philip Creutz. Gustavus III exhorted his subjects to dress in Swedish fabrics to support the local textile industry and at his visit in Russia presented his idea about a national Swedish costume. Despite this, the king himself mostly wore costumes of imported French fabrics. The silks in the picture appear to be clothing fabrics. Probably the workshop, which made the picture of the Holy Family, got scraps of silk from the atelier of a tailor with wealthy clients. Austria had its own silk production, but silk was also imported and it is feasible that the green silk is French. Another possibility might of course be that the silk was copied from the fashion metropolis in a local silk manufactory.

The small picture is an example of what is called Klösterarbeit. It was probably made in a convent in the Vienna region in the end of the 18th century. In the Austrian museums and church treasuries there are three dimensional votive scenes and decorations for reliquaries made in similar techniques. The craft of making these devotional pictures in silk and metal thread is still practiced by nuns and pious Austrian women.

Every small piece of fabric has a story to tell. Thus the little picture of the Holy Family in an amazing way connects devout nuns in Vienna with a vain Swedish king with grandiose ambitions.


Durán Textiles’ reproduced silk CELADON

Sources:
Ulla Cyrus-Zetterström: Royal silks
Lena Ragnström: Kläder för tid och evighet

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.