”Gustavianska Prakttäcken” - en resa i tiden | ”Gustavian Splendour Quilts” – a journey in time

By Katriina Flensburg, translation Martin Ciszuk

Vackra och intressanta mönster på tyg har genom tiderna fungerat som en inspirationskälla för den som använder sig av tyger i sitt skapande. Många av mina verk har vuxit fram med utgångspunkt i ett par tyger som med sina mönster och färger har utmanat min fantasi och mina färdigheter.

I och med mitt egna och nära förhållande till tyger med ursprung Skandinavien har jag funnit det förvånansvärt att det svenska och nordiska kulturarvet i form av klassiska tygmönster från tiden före vår tid, varken har uppmärksammats eller tagits till vara under den snart tre decennier långa återuppväxten av intresset för lappteknik/quiltning i Norden. Denna förundran och mina efterforskningar i tillgången till gamla svenska bomullstryck, s.k. ”kattuner” ledde så småningom till ett samarbete med Duran Textiles AB och blev upptakten till projektet ”Gustavianska Prakttäcken”, en serie quiltade väggbonader/täcken där svenska tygtryck från 1700-talet och den gustavianska tidens inredningsornamentik har fått en central plats.

Om begreppet ”Gustavianskt prakttäcke”
De tryckta bomullstygerna blev mer allmänt tillgängliga för svenska allmänheten först mot slutet av 1700-talet. Dessa tyger betraktades som exklusiva och togs noggrant tillvara som material till kläder såsom koftor, klänningar, byxor, västar, huvuddukar och bindmössor eller till heminredning - sängomhängen, dukar, täcken mm. Lappteknik som hantverksform existerade inte generellt i 1700-talets Norden. Begreppet ”Gustavianskt Prakttäcke” är därmed infört. Genom benämningen har jag velat lyfta fram och presentera den gustavianska tidens tyger och formestetik i ett nutida textilt och hantverksmässigt sammanhang. Tanken bakom benämningen har varit ordet ”ifall”… D.v.s. ifall dåtida kvinnor oberoende av klasstillhörighet skulle ha haft riklig tillgång till dessa tyger och ifall den traditionella lapptekniken med sin konstruktions- och kompositionspraxis skulle ha varit känd i såväl svensk koja som slott… Såhär skulle det ha kunnat se ut.

Från idé till verklighet
Serien av quiltade väggbonader/lapptäcken ”Gustavianska prakttäcken” färdigställdes i anknytning till ett kursprojekt i regi av Svenska Quiltakademin. Projektet genomfördes i samarbete med Durán Textiles som bidrog med tyger från sin kattunkollektion.

Under projektets gång studerades tygtryckets historia i Sverige och den gustavianska tidens stil- och formhistoria. 1700-talets svenska inredningsornamentik lyftes fram som inspirationskälla till tidsenliga och stilanpassade quiltningsmönster vilka arbetades fram av respektive kursdeltagare under handledning. Undertecknad svarade för handledningen samt för formgivningen/kompositionen av quiltarna. I formgivningen var min ambition att vara trogen den gustavianska tidens enkla och återhållsamma stilideal. Detta resulterade i klassiska avskalade kompositioner där kattuntrycken med sina ofta glesa och stora mönster har getts utrymme för att komma till rätta.
Under våren 2008 visades ett antal av dessa täcken i anknytning till 1700-talsutställningen ”Bellman, Sevenbom och Prinsessan” på Stockholms Stadsmuseum och under maj och juni ställdes de ut i ”Gamla Magasinet” en utställningslokal i anknytning till Svenska Quiltakademin, utanför Uppsala. I framtida planer ingår att utöka serien med täcken som inkluderar kattuner från såväl Finland som Norge.

Genom att i utställningsform presentera och visa dessa täcken såväl inom som utanför Sverige önskar jag sprida kunskap, förutom om quiltning och lappteknik, även det nordiska tygtrycket och dess historia. Min önskan är också att därigenom kunna bidra till att de quiltningsintresserade i Norden i allt större grad kan finna både inspiration och material till sitt skapande med rötter i den nordiska kulturhistorien och -miljön.

 

Katriina Flensburg är textilkonstnär, beteendevetare/pedagog och skribent. Hon är medarbetare i Quiltmagasinet sedan 1999. Katriina var en av grundarna och den första ordföranden i den svenska ”Quiltföreningen Rikstäcket”. Hon är initiativtagare till och medlem i Scandinavia Art Quilt Group. 1996 grundade Katriina Svenska Quiltakademin som hon sedan hösten 2007 driver tillsammans med kollegan Monika Johansson. Katriinas nyskapande verk har visats på utställningar runt Europa, i Japan, USA och Kanada. Se www.katriinaflensburg.se och www.quiltakademin.se.

Följande personer har ansvarat för sömnaden och quiltningen av var sitt ”Gustavianskt prakttäcke”: Eva Germundsson, Monika Johansson, Ulla Lundström, Kristina Strömberg, Elke Vogt Nordqvist, Birgitta Ängvard samt Katriina Flensburg.

 


 

Beautiful and interesting textile designs have through the ages been a source of inspiration for those who use fabric for their creative expression. Several of my own pieces were born with a starting point in some fabrics that with their designs and colours challenged my fantasy and my skills

Considering my own close relation to fabrics of Scandinavian origin I found it surprising that the Nordic cultural heritage in form of old classical textile designs, neither was noticed or used during the three decades of growing interest for quilting and patchwork in Scandinavia. This astonishment of mine combined with my research in old Swedish cotton print, so called Kattuner, lead me to cooperation with Durán Textiles. In time it resulted in the project ”Gustavianska Prakttäcken - Gustavian Splendour Quilts”, a series of quilted wall hangings/coverlets where Swedish prints from the 18th century and the Gustavian interior style (In Europe: Neo Classical or Luis XVI style) were a central point of inspiration.

The concept of”Gustavian Splendour Quilt”
The printed cottons did not become assessable to common Swedish people until the end of the 18th century. These fabrics were considered as exclusive and were carefully used as material for clothes as short gowns, dresses, waistcoats, head kerchiefs and bonnets, or in furnishing as bed hangings, coverlets and blankets. Quilting and patchwork was not a common craft in 18th century Scandinavia. The concept”Gustavian Splendour Quilt” is thereby a construction. Through this name my intention is to introduce the fabrics and the formal aesthetics of the Gustavian era into a modern context of textile and craft. The underlying thought behind the name has been the word “in case…”I.e. in case women of this time, independent of social position, would have had access to these fabrics, and in case the traditional patchwork technique, with its practices of construction and composition, would have been known in Swedish homes, wealthy or poor… This is what it could have looked like.

Realising an idea
The series of quilted wall hangings/coverlets ”Gustavian Splendour Quilt” was accomplished in connection to a class project run by Svenska Quiltakademin - the Quilt Academy of Sweden. The project was carried out in cooperation with Durán Textiles who contributed with fabrics from their collection of hand printed cottons.
During the process the history of Swedish textile printing was studied as well as the development of form and style of the Gustavian era. The interior decoration of the 18th century was used as source of inspiration for the quilting designs, adapted to period and style, which were created by the participants of the course. The author was acting as tutor and was responsible for the design/composition of the quilts. The ambition was to keep the design faithful to the simple and reductive Gustavian style. This resulted in clear classical compositions where the cotton prints with their sparse and large scaled designs were given space to show off at their best. During spring 2008 some of the quilts were shown in connection to the 18th century exposition”Bellman, Sevenbom och Prinsessan” in Stocholm city museum. In June the whole series was exhibited in the gallery”Gamla Magasinet” at Svenska Quiltakademin outside Uppsala. In the future there are plans to extend the series with quilts of the Norwegian and Finnish printed cottons.

By presenting these quilts in exhibitions, both in Sweden and internationally, I wish to spread the knowledge, besides about quilting and patchwork, also about Scandinavian textile printing and its history. My wish is thereby to contribute to that people interested in quilting would find inspiration and material for their creativity in the history and culture of the Nordic countries.

Katriina Flensburg is a textile artist, social scientist/educator and writer. She is the initiator and member of Scandinavia Art Quilt Group. Katriina was among the founders of the Swedish quilters´guild ”Rikstäcket”. She is also collaborator in the Scandinavian magazine Quiltmagasinet since 1999. In 1996 Katriina founded Svenska Quiltakademin/ quilt Academy of Sweden, which she since the autumn 2007 is running together with her colleague Monika Johansson. Katriina’s innovative pieces have been exhibited in Europe, Japan, USA and Canada. See www.katriinaflensburg.se and www.quiltakademin.se.

The following persons were responsible for the sewing and quilting of a ”Gustavian Splendour Quilt” each: Eva Germundsson, Monika Johansson, Ulla Lundström, Kristina Strömberg, Elke Vogt Nordqvist, Birgitta Ängvard and Katriina Flensburg.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.