Husdjuren - Våra trognaste vänner | My dearest friend – my pet

By Laila Durán

I hela mitt liv har jag omgivits av djur. Min första egna hund fick jag på min femårsdag. Det var en svart-vit cocker-spaniel som hette Nicki. Mitt hem har sedan dess varit fullt av fyrfota vänner och jag kan inte föreställa mig ett liv utan dem.
Många husdjur kom att bli lika viktiga för sina ägare som mänskliga vänner, och deras trofasthet och kärlek har värmt hjärtan i alla tider. Flera stora män och kvinnor har haft ett sådant nära förhållande till sina djur att vi alltid minns dem med husdjuren vid sin sida. Vid Franklin D Roosevelt Memorial i Washington DC sitter den kände presidenten i sin fåtölj med sin bästa vän vid fötterna.

I Kristen tradition symboliserar hunden trofasthet och det finns många berättelser om hur hundar räddat livet på sin husbonde. En berömd hund var Pompey, Willhelm av Oraniens mops. Enligt legenden stoppade prinsen och mopsen ett attentat under kriget mot spanjorerna. En natt när prinsen sov i sitt läger vid Hermigny i Frankrike, kröp lönnmördare fram mot hans tält. Men Pompey hörde dem och började krafsa, skälla och hoppade till slut upp i ansiktet på sin sovande herre och varnade honom för den annalkande faran.

Den svenske kungen Carl XII kan ha varit inspirerad av denna berättelse när han döpte sina hundar. Han hade tre hundar som alla hette Pompe, och hans favorit var med honom när han drog i fält mot Ryssland 1700. Hunden överlevde detta krig, men när armén gick mot Thorn, i nuvarande Polen, dog Pompe. Kungen sörjde sin hund och skriver i ett brev till sin syster Hedvig Sofia:
“Jag måste ock berätta henne, att min äldste rescamrat havfe jag härom dagen måst mista, som är Pompe. Favorits gamble contrapart, som aftonen lade sig frisk ock måron lågh död i min sängh.”

Kungen tyckte också mycket om hästar. Hans berömda häst Brandklipparen var en stridshingst som förekommer på flera av kungens porträtt. Det berättas att en smålänning vid namn Håkan Stråhle kom till kungens räddning och gav honom denna häst när kungens egen häst blivit skjuten under ett fältslag. Hästen kämpade sedan i alla de svenska krigen i början av 1700-talet och dog i Lund 47 år gammal.

I muslimska länder är katter älskade och omhuldade varelser. I en av Koranens suror kan man läsa att när profeten Muhammed en gång kallades till bön skar han av ärmen på sin kaftan hellre än att störa sitt sovande husdjur, favortkatten Muezza, som hade rullat ihop sig där.
Inte bara Muhammed gjorde stora ansträngningar för att behaga sin katt. I 1750-talets England var den enastående författaren Samuel Johnson, som skapade Dictionary of English Language, helt bedårad av sin älskade katt Hodge. Han brukade själv gå till marknaden för att köpa ostron till sin kräsna vän, för att inte tjänstefolket skulle uppleva detta som alltför betungade och börja ogilla det älskade djuret. I dag står en staty av Hodge framför sin husbondes hus.

Vanan att hålla husdjur inomhus blev alltmer spridd, och lagar och regler stiftades för att hålla dem utanför offentliga platser och skolor. När Lord Byron inte tilläts hålla varken katt eller hund på sitt rum på Cambridge University, skaffade han sig en tam björn. Björnar reglerades inte av collegets statuter, och ledningen hade därmed inget legalt stöd för sina klagomål.

Winston Churchill, Englands premiärminister, älskade djur under hela sitt liv. Den svarta vildkatten Margate fick ett hem hos familjen Churchill familj, sedan den hittats på trappan till 10 Downing Street, men det var favoritkatten Jock som låg i Churchills säng vid slutet av hans liv. Jock omnämndes till och med i premiärministerns testamente.
Det största kända arv som tilldelats ett djur fick en hund som ägdes av Miss Ella Wendel i New York, USA. 1931 efterlämnade hon 75 miljoner dollar till sin pudel Toby.

 

You can’t buy loyalty, they say
I bought it though, the other day.
You can’t buy friendship, tried and true,
Well just the same, I bought that too.
I made my bid, and on the spot
Bought love and faith and a whole job lot
Off happiness, so all in all
The purchase price was pretty small.
I bought a single trusting heart,
That gave devotion from the start.
If you think this things are not for sale,
Buy a brown-eyed puppy with a stump for a tail.

- Författare okänd -

 


 

All my life I have been surrounded by animals. My first dog was a black and white Cocker Spaniel named Nicki presented to me on my fifth birthday. I cannot imagine life without my furry friends and to this day my house is full of them.
Many pets have been as important to its owner as any human friend and their faithfulness and love have warmed our hearts. Great men and women have had such close relationships with their pets that when we remember them it is with their pet at their side.
At the Franklin D Roosevelt Memorial in Washington DC the former president sits in his chair with his best friend at his feet.

In the Christian tradition the dog has always symbolized faithfulness and stories of dogs having saved the lives of their masters are many. One famous dog is Pompey, the Pug dog of William The Silent. According to legend, during a campaign against the Spanish, the Prince of Orange and his Pug Pompey thwarted an assassination attempt. One night at Hermigny, France, while the prince slept, assassins crept towards his tent. Pompey heard them and began barking and scratching to warn his master, finally jumping on his face to warn him of the impending danger.

The Swedish King Carl XII (1682-1718) may have been inspired by this legend when he named his dogs. He had three dogs named Pompe, and the favourite was with him when he went in to battle in 1700. The dog survived the war but three years later when the army went in to Thorn (today in Poland) the dog dies. The King mourns his dog and writes to his oldest sister, Hedvig Sofia, in a letter:
“I must also let you know that the other day, I was bereft of my oldest companion Pompe. My favourite old counterpart went to sleep in good health in the evening and lay dead in my bed in the morning”.

The King was also a great lover of horses. His famous horse Brandklipparen was a warhorse depicted in many of the Kings portraits. The story tells how a man named Håkan Stråhle from Småland came to the Kings rescue and gave him this horse when the Kings own horse had been shot in battle. The horse fought in all the Swedish wars in the early 18th century and he died in Lund, in the south of Sweden, 47 years old.

In Muslim countries cats are regarded as lovable and cherished creatures and in a passage in the Koran you can read that once when Mohammad was called to a prayer, he cut the sleeve off his robe rather than disturb his sleeping pet, the favourite cat Muezza, who was nestled upon it.
It is not only Mohammad who went to considerable length to please his cat. In England in the 1750-ies the formidable writer Samuel Johnson, writer of the Dictionary of English Language was a fool for his beloved cat Hodge. He would go to the market himself every day to buy oysters to his feline friend, lest the servants having that trouble they would take a dislike to the dear creature. Today there is a statue of Hodge in front of his Masters house.

As the popularity of keeping pets inside houses grew, laws where made to keep pets out of public rooms and public schools. When Lord Byron was not permitted to have neither a dog nor a cat in his room at Cambridge University, he had a pet bear. As there was no mention of bears in the college statues, the authorities had no legal basis for complaint.

Winston Churchill, the English PM, had a great love for animals all his life. The black stray cat Margate found a life with the Churchill family after it was found on the steps of #10 Downing Street, but is was his favourite cat Jock who stayed in Churchill’s bed with him towards the end of his life. Jock was even mentioned in the PM´s will.

The greatest known legacy devoted to an animal, was to a dog owned by Miss Ella Wendel of New York, USA, who bequeathed her poodle Toby, 75 million USD in 1931.

 

You can’t buy loyalty, they say
I bought it though, the other day.
You can’t buy friendship, tried and true,
Well just the same, I bought that too.
I made my bid, and on the spot
Bought love and faith and a whole job lot
Off happiness, so all in all
The purchase price was pretty small.
I bought a single trusting heart,
That gave devotion from the start.
If you think this things are not for sale,
Buy a brown-eyed puppy with a stump for a tail.

- Author unknown -

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.