Linné Jubileum och Linné Tyger | The Linnaeus Jubilee - Linnaean fabrics

Text: Martin Ciszuk.

300-årsminnet av den store svenske botanikern Carl von Linné’s födelse firas i år i Uppsala, övriga Sverige och andra länder.I samarbete med Uppsala Universitets Konstsamlingar och Linné2007-projekt har Durán Textiles AB rekonstruerat ett tryckt bomullstyg.
Originalet är ett foder i ett vadderat sticksömstäcke som finns i de samlingar efter familjen Linné som bevaras på Linnés Hammarby, Uppsala universitet. Fodret är av glesvävd bomull i tuskaft, blocktryckt i två färger, brunt och rött. Mönstret består av vita kvistar med bär och blommor i rött och vitt, på brun botten. Det relativt småmönstrade motivet har drag av både barock och rokoko och kan dateras till mitten av 1700-talet. Kattunet på framsidan av täcket, som är stormönstrat, randigt och avsett för inredning, är möjligen tillverkat vid Sickla manufaktur i Stockholm på 1740-talet. Täcket och fodret kan vara samtida, men fodret kan även vara yngre, eftersom tyger ofta återanvändes. Det finns en stor möjlighet att även fodret är tryckt i Sverige. Tyget är glest vävt av handspunnet, lite ojämnt bomullsgarn. Denna tunna tygkvalitet var avsedd som foder, men mönstret är av en karaktär som användes både till kläder och inredning under mitten av 1700-talet. Tryckt på ett tätare tyg kan man förställa sig det som förkläden, koftor, mössor och halskläden, som banyan (morgonrock) och andra plagg för hemmabruk dessutom som foder i plagg, samt sängomhängen, täcken och andra inredningstextiler.
Vi har reproducerat trycket som ett handgjort screentryck, dels i originalfärgen, men även med blå botten. Tyget är ett stadigt bomullstyg som lämpar sig både för inredning och beklädnad. Bären i mönstret liknar röda vinbär varför det fått namnet Currant (det engelska ordet för vinbär).

Linnés tjänstebostad vid botaniska trädgården i Uppsala, och sommarhuset i Hammarby, ca.10 km utanför staden, är båda numera museum. Här har en ansenlig samling textiler från familjen Linné bevarats.
Carl von Linné själv beskrivs i samtida källor som enkelt klädd och ointresserad av flärd, kanske i motsats till sina ofta adliga studenter. Han kom från ett enkelt prästhem i Småland, slutade som internationellt ryktbar forskare, professor och adlades 1761 (adelsbrevet antedaterat 1757). Trots denna framgång verkar hans kläder och livsföring främst präglats av det nyttotänkande som genomsyrade vetenskapen under mitten av 1700-talet.
Flera plagg finns kvar som burits av Linné själv, bla.: En Justaucorps (livrock) och väst i ursprungligen stålgrå droguet (jfr. Näckros och Konvalj i Durán Textiles kollektion). Sidentyget är svenskt och har Stockholms hallstämpel från 1740 bevarad på insidan. Inger Estham föreslår att rocken använts av Linné då han verkade som läkare i Stockholm 1738-41.
En tricorne (trekantig hatt) klädd med grönt siden – kanske använd i samband med att Linné fungerade som promotor vid Uppsala Universitet. En röd sammetshätta av ålderdomlig typ som användes hemma och vid tillfällen då Linné inte bar peruk.
Några sidenkoftor och klänningsfragment kan ha tillhört fru Sara Lisa. Tre sidenklänningar har tillhört döttrarna, den ena i broscherat siden kan vara en bröllopsklänning från 1764. Samma siden finns i en annan färgställning i ett av de sticksömmade täckena. Detta siden har antagits vara av svensk tillverkning eftersom importförbud gällde för sidentyger vid denna tid. En linneväst med silverbroderi från ca 1780 har tillhört sonen Carl, som efterträdde sin far på posten som professor i medicin.
I samlingarna finns också en del inredningstextilier från husen: Dukar i linnedamast och sänglinne, sticksömmade täcken i siden och kattun, rutiga rullgardiner i linne och fragment av gardiner i hand målat kinesiskt florstyg. De senare, som knappast kan ha omfattats av nyttotänkandet, är kanske ett utslag av Linnés intresse för exotiska ting, hans internationella kontakter, eller familjens vilja att inreda hemmen på ett ståndsmässigt sätt.
Flera svenska tyger i samlingarna kan tyda på att Linné patriotiskt stödde de inhemska manufakturerna och köpte deras produkter. Han verkade i en krets av merkantilister som intresserade sig för utvecklingen av inhemsk industri och hantverk och ville begränsa importen. Hans berömda resor i svenska landskap hade bland annat det uttalade syftet att spåra upp tillgångar i det egna landet som kunde utnyttjas för landets ekonomiska uppbyggnad. Linné delade de tankar som ledde till grundandet av Patriotiska Sällskapet 1766. Sällskapet belönade textila uppfinningar och högklassig produktion. Några prover av dessa finns bevarade i Nordiska Museet i Adolph Modéers samling. En kollega till Linné var Anders Berch, ekonomiprofessorn som skapade den Berchska samlingen, även den i Nordiska Museet, varifrån Durán Textiles AB har hämtat förlagor till flera av sina tyger.

Källor:
Frihetstidens konst, Textilkonsten, Inger Estham
http://www.linnaeus.uu.se/online/index.html

 


 

The tercentenary of birth of the famous Swedish botanist Carolus Linnaeus is celebrated this year, both in the university town Uppsala and internationally. In cooperation with Uppsala University Art Collections and the Linnaeus 2007 jubilee committee, Durán Textiles has made a reconstructed cotton print.
The original is a lining of a quilted bed cover, which is found in the collection of Linnaeus’ Hammarby, owned by Uppsala University. The lining is an open weave cotton with block print in brown and red. The pattern consists of white sprigs with flowers and berries in white and red on brown ground.
The relatively small patterned design show traces of both baroque and rococo style, and could be dated to the middle of the 18th century. The cotton print which forms the face side of the quilted blanket is a large scale pattern with stripes and flower baskets. It is intended for interior use, and was probably printed at the Sickla manufactory in Stockholm, around 1740. The lining could be contemporary, but might also be later, as fabrics were commonly reused. It is feasible that also the lining was printed in Sweden. The fabric is woven from hand spun, quite uneven cotton thread. This open weave quality was intended for linings. The design, however, is of a type that was used both for clothing and furnishing in the mid 18th century. Printed on a denser fabric we could imagine it as aprons, short gowns, jackets, caps and neck kerchiefs, as well as for a banyan (dressing gown) or other informal clothing and linings of garments. It might also have been used as bed hangings, blankets, bed covers or for other furnishing purposes.
The reproductions are hand made screen prints. One is in the original colours, the others is made with a blue ground. The fabric is a cotton that is suitable both for clothes and interiors. The berries in the design resembles red currant, therefore the name Currant.

Linnaeus’ house at the botanical garden in Uppsala and his summer residence Hammarby, about 10 km outside the city, are now both museums. They house an interesting collection of textiles form Linnaeus and his family.
Contemporary descriptions of Carolus Linnaeus describe him wearing simple clothes without vanity, perhaps in contradiction to his students, many of whom came from noble families. He was born in a humble ministers home in Småland, southern Sweden, but ended as an internationally famous researcher, university professor and was ennobled in 1761 (antedated 1757). Despite this success, his clothing and life style seems to be ruled by the ideal of utility that imprinted science in the 18th century.
There are some garments preserved that have been worn by Linneaus himself, among others: A justaucorps (coat) and a waistcoat in originally steel grey droguet (compare with Näckros and Konvalj in the Durán Textiles collection). The silk is Swedish and has the hall mark of Stockholm1740 stamped on the inside. The Swedish textile researcher Inger Estham suggests that this coat was worn by Linnaeus when he was working as a doctor in Stockholm 1738-41.
A tricorne (three-cornered hat) covered in green silk. This might have been used when Linnaeus presided as Conferer of Degrees at Uppsala University. A red velvet cap in archaic style was used at home when Linneaus did not wear his wig.
A silk jacket and fragments of dresses probably belonged to his wife Sara Lisa. Three silk gowns have been used by his daughters. One is made from a brocaded silk, and was probably a wedding dress in 1764. The same silk, but with another colour, is found in a quilted bed spread. This silk is presumed to be of Swedish production, since import of silk was prohibited at this date. A linen waistcoat with silver embroidery , dated to the 1780ies, origins from Linnaeus’ son Carl, who succeeded his father as professor of medicine.
In the collections there are also interior textiles from the houses: Table cloth in linen damask and linen bed sheets, quilted bedspreads in silk and printed cotton, chequered linen roller-blinds and fragments of curtains of Chinese hand painted gauze. The latter could hardly fit with the utilitarian ideals, but was rather an expression of Linnaeus’ interest for exotic artefacts, his international contacts or maybe the family’s will to furnish their home in a manner proper to their social position.
The many Swedish fabrics in the collections imply that Linnaeus patriotically supported the Swedish manufactories and bought their products. He was active in a circle of mercantilists, who focused on the development of the Swedish industry and craft, and wanted to restrict the import. Linnaeus’ famous travels through the different Swedish regions had the purpose of detecting the assets of the country which could be used to rebuild the country’s economy. He charred the thoughts of the patriotic society, founded in 1766. This society rewarded textile invention and products of high quality. Samples of these rewarded textiles are still found in Adolph Modéer’s collection, Nordiska Museet, Stockholm. A colleague of Linnaeus was Anders Berch, the professor in economy that created the famous Berch collection, also in Nordiska Museet, from which several originals of the Durán Textiles collection origins.

Sources:
Frihetstidens konst, Textilkonsten, Inger Estham
http://www.linnaeus.uu.se/online/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.