Quiltning och quiltar på 1700-talet | Quilts and quilting in the 18th century

By Katriina Flensburg.

Quiltning (sv. vaddstickning) är den sömnadsteknik som traditionellt används för att förse kläder och sängkläder med en isolerande och värmande fyllning. Quiltningsstygnen - enkla förstygn - fäster ihop två lager av tyg genom ett mellanlägg. Parallellt med nyttobruket har quiltning i dess olika former utnyttjats i rent dekorativt syfte. I dagens globala språkbruk avses med begreppet ”quiltning” ofta alla de olika sömnadsteknikerna - quiltning, skarvsömnad och applikation - som av tradition har använts vid tillverkning av ett quiltat sängtäcke med lappteknik.

Under hela 1600-talet hade den ostindiska handeln blomstrat i Europa. Bl.a. vackra och med europeiska mått mätt mycket färggranna och dekorativa handtryckta chintz tyger hade börjat importeras från Indien och Egypten och även tryckas på beställning till den välbärgade överklassen. Dessa färgfasta tyger med sina överdådiga blomstertryck på bomull blev mycket eftertraktade.

Under 1700-talet låg den europeiska tygtrycksindustrin ännu i sin vagga. Tillgången till och den relativa exklusiviteten av dessa mönsterförsedda importerade tyger anses sedermera ha gett ett direkt upphov till den dekorativa och genomarbetade västerländska lappteknikens födelse. Överblivna bitar betraktades som alltför dyrbara och tilldragande för att inte tas till vara. Med hjälp av sömnadstekniken ”broderie perse” - en applikationsteknik där man av vackra urklippta motiv skapar nya mönsterhelheter på ett enfärgat underlag - började kvinnor sy både sänghängen, dynor och dekorativa överkast. Den s.k. medaljonguppsättningen, på sängöverkast - ett centralt blickfångande motiv inramat med ett antal repetitiva ornament och bårder - blev introducerad och populär i sammanhanget.

Den dåtida dominerande engelska och franska textilindustrin med främst siden och yllesmanufakturer kände sig hotad av den omfattande importen av bomullstyger. Som följd av detta utlystes kring sekelskiftet 1600-1700 ett importförbud av tryckta bomullstyger i båda länderna. 1720 förbjöds i England även inhemskt tryck på bomull. - Holland som inte antog några restriktioner fortsatte dock att förse den europeiska överklassen med dessa eftertraktade tyger. Även importerade färdigsydda s.k.”Calico-quiltar” sydda i Indien av blocktryckta tyger med dekorativa mönster förblev en inkomstbringande handelsvara för de holländska handelsmännen.

I det partiella tomrum som uppstod i tillgång av mönstrade tyger på 1700-talet fick quiltningen en framträdande roll - förutom som en nyttosömnad i anknytning till värmebringande vaddering - även som en rent dekorativ sömnad. Förutom quiltning genom tre lager favoriserades både den franska formen med namnet ”Matelassé ” och dess italienska motsvarighet kallad ”Trapunto”. Med den förstnämna syddes dekorativa mönster med två parallellt löpande sömmar på två lager av tyg utan mellanlägg. De uppstådda ”kanalerna” fylldes i med hjälp av tunt bomullssnöre. I Trapunto snittades motiven upp på avigsidan och stoppades upp med fiberfyllning.

Genom sina konturframhävande effekter blev de olika quiltningsteknikerna populära för sömnad och utsmyckning av sängkläder; överkast, sänggardiner och dynor som i allt växande grad syddes av klarfärgade lin-, siden och ylletyger. Med tanke på dåtida boningars kyla och dragighet var man väl hjälpt av varma vadderade textilier. Att utsmyckandet kunde till viss grad utföras parallellt med nyttosömnaden torde ha bidragit till quiltningens popularitet bland 1700-talets dekorativa sömnadstekniker

Quiltningsmönstren bestod i regel av avancerade blomster- och bladornament med symmetriska rapporter och mönsterframhävande inramningar. Mellanliggande ”tomma” ytor quiltades med täta rut-, rand-, våg- eller sicksackmönster eller också dekorerades de med hjälp av broderier och ”franska knutar”.

Quiltning i kläder var populärt i hela Europa sedan 1600-talet. Det överdådigt dekorativa bruket förekom dock främst hos den välbärgade medel- och överklassen. Rikligt quiltade jackor bars av såväl män som kvinnor. Dekorativt quiltade och stoppade underkjolar, vilka dåtida modet tillät exponeras framtill i klänningar syddes såväl av yrkesarbetande sömmerskor som av unga kvinnor i hemmen. Även handquiltade kuponger var tillgängliga i dagligvaruhandeln. De producerades av yrkessömmerskor och salufördes som material för sömnad av kläder och inredning.

I och med kunskaperna inom tygtrycket växte i både England och Frankrike mot slutet av 1700-talet avlägsnades import och tillverkningsrestriktionerna. Framför allt utgjorde de
dekorativa franska bomullstygerna med benämningen ”Toiles de Jouy” efter manufakturorten Jouy en beaktansvärd konkurrent till den importerade kalikån. Hos de välbärgade i samhället blev mönsterförsedda bomullstyger nu ett allt oftare förekommande inslag i sömnad av kläder och inredning i hemmen. Quiltning förblev även fortsättningsvis ett sätt att förena nytta med nöje. Eftersom dåtida estetiska utbildningar exkluderade kvinnor från sin undervisning tjänstgjorde med all sannolikhet de nu alltmer tillgängliga och vackert mönstrade tygerna både som en råvara och som inspiration till kvinnornas alltmer förfinade estetiska skapande.

När det gäller bruket av quiltningstekniken i Sverige så är den tidiga informationen knapphändig. I Gustaf Vasas klädkammare lär det dock redan 1529 ha funnits ett vadderat quiltat täcke av siden - troligen med ett kontinentalt ursprung. Möjligen var den en gåva eller måhända var den sydd av till hovet ”importerade” europeiska sömmerskor? Quiltade täcken/sängöverkast och kläder började förekomma i Sverige mer frekvent först efter mitten av 1600 talet. Under 1700-talet blev dekorativa quiltade överkast alltmer vanligt hos borgarklassen. Dessa s.k. ”paradtäcken” med tunn vaddering var ofta täckta med dekorativ quiltning kombinerat med broderier. Överdelen var antingen av siden, vitt linne eller sedermera bomull och fodret utgjordes av linnelärft. Det äldsta kända skarvsydda och quiltade täcket likt dem som syddes på dåtida kontinenten finns i Röhsska museets samlingar och härstammar från mitten av 1600-talet. En handfull vackra sidentäcken som daterats till slutet av 1700-talet finns bevarade i museer på olika håll i landet.

 

Referenslitteratur:

“Quilting” A Colby, 1971, ISBN 684 16058-7
“Patchwork” A Colby, 1958/1982 ISBN 684 17605-8
“Chintz Quilt: Unfading Glory”, L Folmar Bullard/Betty Jo Shiel, 1983 ISBN:
“Quilted Planet” C Eddy, 2005 ISBN: 1 84533 009-9
“Hemslöjd” A-M Nylén

 


 

Quilting is a sewing technique traditionally used for preparing clothing, bedding and bed clothing with an isolating and warming layer of batting. Quilting - practised in the means of simple running stitches - unites two layers of fabric trough the batting. Parallel with the utilitarian use of quilting it has been used purely in decorating purposes. The global practice of the word quilting today often includes somewhat loosely all the various sewing methods that have been used by tradition when preparing bedcovers and patchwork quilts. This is, except quilting also application and piecing.

All the 17th century in Europe was a blooming era of the East Indian trade. Among other products there was an all growing import of beautiful, very colourful and decorative hand printed chintzes from India and Egypt. These fabrics – very unlike any European fabrics available those days – were even produced and imported by commission to the affluent over class. With their overwhelming flower motives on fine cotton and due to their colour consistency these fabrics grew to be very desirable.

During the 18th century there was no industrial fabric printing in Europe yet. The high demand for and relative exclusivity of the printed fabrics from Far-East is therefore believed to have been the starting point of decorative and thoroughly worked European patchwork. Left over pieces from interior decorating projects were all too exclusive and beautiful to be wasted and thrown away. Women started to stitch bed curtains, cushions and decorative bedcovers by using “Embroidery Perse”, an appliqué technique where beautiful cutouts are reused by rearranging them in a decorative manner on a plain background. The “Medallion” setting on a bedcover – an eye catching central motive lined with repetitive ornamental borders - was introduced and gained popularity.

The dominating English and French fabric industry with silk and wool manufactures felt threatened by the growing import of cottons. As a result of this the import of cotton fabric was prohibited in both countries. In 1720 England prohibited even domestic producing of fabric of cotton. Holland, which stayed outside the embargo, continued however to supply the European over class with the popular chintzes. Also the import of “Calico quilts” sewn in India by using block printed fabrics with overwhelmingly decorative motives continued to be a lucrative product of import for the traders of Holland.

In this partly empty space in the availability of printed fabric quilting got a growing use, besides as a utilitarian technique also in the means of decorating. Except quilting through three layers there were two other parallel practises: “Matelassé” with a French origin and an Italian variation called “Trapunto”. When practising the first one, decorative ornaments were sewn with two parallel rows of stitching, uniting two layers of fabric without a batting. These “canals” were then filled with thin cotton rope. In Trapunto ornaments were sewn in the similar manner and filled afterwards tightly with cotton batting from the backside of the work.

Due to their decorative and emphasizing effect these various quilting techniques grew popular. They were used for bedcovers, curtains and cushions sewn of growingly available and colourfully dyed fabrics of linen, wool and silk. Due to the relative humidity and coldness of the houses there was a constant need of warming textiles. The popularity of quilting techniques was probably raised by the fact that preparing and decorating could be achieved simultaneously.

Quilting patterns were usually advanced flower and leaf ornaments with symmetrical repetitions and emphasizing framework and settings. ”Empty” spaces in between the ornaments were filled with quilting in checked-, diamond-, wave- or “zick-zack” pattern or decorated with French knots.

Quilting as a means of decorating the clothing was popular in all Europe already since the 17th century. The overwhelmingly decorative quilting was however mainly seen on the clothing of the wealthy middle- and over class. Quilted jackets were carried both by men and women. Beautifully quilted filled petticoats, exposed in front due to the fashion influences of that time, were sewn both by professional seamstresses and young girls in homes. Also hand quilted fabric sold by the piece was available on the market. It was prepared by seamstresses and was sold as a material for clothing and decorating.

The increasing domestic know how of the techniques of fabric printing in England and France resulted in removal of the sales and import prohibition in the end of the 18th century. French produced printed fabrics carrying the name “Toils de Jouy” due to the place of their manufacture, Jouy, gained a position as a serious competitor to the imported calico. Use of printed fabric became growingly common in clothing and interior decorating. Quilting retained however its popularity most certainly much due to its usability. Also, the educational authorities of those days excluded women from all kind of artistic and aesthetic education outside the home. It is possible, that the beautifully patterned fabrics now freely available filled a function not only as a raw material but as an inspiration to the growingly refined aesthetical creativity of the women, expressed trough sewing and patchwork.

Information about the practice of quilting in Sweden during the 18th century is quite rare. A quilt made of silk had however been included in the king Gustaf Wasa´s possessions in 1529. There is a reason to believe that it was of continental origin – maybe a gift or possibly sewn by imported “seamstresses” from the continental Europe? Quilted bedcovers and clothing started to appear more commonly in Sweden after the middle of the 17th century. During the 18th century decorative quilted bedcovers became a growingly common possession of the bourgeois. These “Parade Quilts” with thin batting were often decorated with quilting combined with embroidery. The top layer of the quilt was either of silk, white linen or – later on – of cotton and the back piece of linen. The eldest pieced and quilted bedcover resembling those made on continent belongs to the collection of the Röhsska Museum of Gothenburg and is dated to the middle of 17th century. A handful of beautiful quilts of silk dated back to the end of the 18th century are found in collections of various regional museums.

References:

“Quilting” A Colby, 1971, ISBN 684 16058-7
“Patchwork” A Colby, 1958/1982 ISBN 684 17605-8
“Chintz Quilt: Unfading Glory”, L Folmar Bullard/Betty Jo Shiel, 1983 ISBN:
“Quilted Planet” C Eddy, 2005 ISBN: 1 84533 009-9
“Hemslöjd” A-M Nylén

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.