Tre tidiga 1800-talstyger till Mandal Husflid i Norge | Three early 19th century cotton prints for Mandal Husflid in Norway

Text Martin Ciszuk

Under våren har Duran Textiles levererat en specialbeställning på tryckta bomullstyger till Mandal Husflid i Norge. Där arbetar man med att rekonstruera det lokala dräktskicket utifrån bevarade plagg och återskapa en bunad (norsk folkdräkt) från Vest Agder såsom den såg ut i början av 1800-talet. Möjligheten att låta handtrycka tyger i Indien med de gamla mönstren ledde till ett samarbete med Duran Textiles AB.

Tre tyger har återskapats, se nedan. Originalen ligger till vänster, det rekonstruerade tyget till höger.

 


 

During this spring Durán Textiles has finished a special order of printed cottons for the local craft association Mandal Husflid in Norway. In this place there is an ongoing project where a regional costume is reconstructed based on preserved original garments, with the goal to create a bunad – a Norse regional costume- as it might have looked like in Vest Agder region in the beginning of the 19th century. The possibility to hand print the old designs in India led to cooperation with Durán Textiles.

Now three fabrics have been reproduced. The original is to the left and our reproduction to the right.

Lin, är ett blocktryckt förkläde med svarta prickar på röd botten. Det kommer från Holmegårdsamlingen vid Vest-Agdermuseet i Mandal och är daterat till början av 1800-talet. Denna typ av enkla tryck utfördes på landsbygden med enkla träblock, men de småmönstrade bomullstygerna blev populära under 1800-talet och tillverkades vid de stora fabrikerna i städerna.

Lin, is a block printed apron with black dots on red ground. It origins from the Holmegård collection at Vest-Agder museum in Mandal and is dated to the beginning or the 19th century. These types of plain design could be produced on the countryside with simple wooden printing blocks. Small scale designs, however, got very popular in the early 19th century and were also printed using modern technology at the factories in the cities.

Cornelia, är ursprungligen ett förklädestyg från ca 1820 i Vest-Agdermuseets avdelning i Kristiansand. Mönstret har omväxlande strödda blommor på vit botten och ränder med ett linjemönster i beige. Det är ett tidigt exempel på den stilblandning som karaktäriserar mycket av 1800-talets formgivning. Blommornas kantiga former imiterar motiv från vävda sjalar i ull och silke, medan rändernas snirklar liknar arabesk eller renässansmönster. Teknikutvecklingen har gjort nya mönster och sammansättningar möjliga. Möjligen är trycket engelskt. Trycket på originaltyget är mycket blekt, men reproduktionen återger tygets ursprungliga utseende.

Cornelia, is an apron fabric of c. 1820 from the Vest-Agder museum department in Kristiansand. The design has small flowers on white ground divided by stripes filled with a linear pattern in beige. It might be considered as an early example of the mixing of styles and motifs which is characteristic for designs of the19th century. The angular shapes in the flowers imitate motifs from woven shawls in silk and wool, while the stripes resemble arabesque or renaissance designs. The development of textile technology made new designs and combinations possible. The print might have an English origin, as this was the cradle of cotton industry. The colors of the old fabric are heavily faded, but the reproduction shows the original nuances of the print.

Soleie, smörblomma på norska, är en underkjol som använts till en bruddräkt från 1810. Tyget har vita prickar och strödda blommor i beige, grönt, blått och rosa på brunsvart botten. Blommornas färger är målade för hand på den tryckta bottnen, men färgerna har inte stått emot blekning och tvätt utan förändrats kraftigt. Reproduktionen återger tygets ursprungliga färgställning. De mörka småmönstrade tygerna blir populära under 1800-talets första årtionden och motsvarar empiremodets kraftiga färgskala i kontrast till den gustavianska tidens ljusa tyger.

För att likna originalen är alla tygerna är tryckta på en tunnare bomull än den som Durán Textiles använder för sina 1700-talstryck. Denna tunnare kvalitet är en följd av genomslaget för maskinspunnen bomull vid 1800-talets början. Först importerades bomullsgarn från England, där de första maskinspinnerierna startade redan vid slutet av 1700-talet, men snart växte spinnerier upp i Skandinavien vilka snabbt konkurrerade ut handspinningen av bomull. Maskinväverier följde i spinneriernas spår, men de flesta tygerna från tidigt 1800-tal är antagligen fortfarande handvävda. Trycktekniken utvecklades och mekaniserades samtidigt. Blocktryck ersattes efterhand med plåt- och valstryck där mönstret etsats i metallplåtar eller valsar. Detta gjorde det lättare att trycka stora rapporter och mönster med många färger och fina linjer, vilket också förutsatte ett tunt och slätt bottentyg. Nya färger och kemikalier för att fästa dem vid tygerna utvecklades. Mycket var experiment och somliga färger hade dålig tvätt och ljushärdighet, vilket några av tygerna från Mandal tydligt visar. De nya färgerna och de nya produktionsmetoderna påverkade modet. Tryckta bomullstyger blev vardagsvaror vilka kunde köpas av en växande del av befolkningen. Både på landet och i städerna ökade marknaden för massproducerade textilvaror och självhushållningen minskade. Allt detta sammantaget gör att tygerna från 1800-talet får ett helt annat uttryck än de blocktryckta 1700-talstrycken.

Duran Textiles tackar för det goda samarbetet med Husfliden i Mandal. Varje nytt mönster som reproduceras är en utmaning som kräver stort arbete, både vid dokumentationen av originalföremålen och av de indiska hantverkarna, för att komma så nära originalen som möjligt. Samtidigt ger studierna av de gamla tygerna och plaggen nya kunskaper om både produktion och användning av textilier. De varierande projekten ger inspiration och kontakter till nya uppdrag.

Är du intresserad av att köpa tygerna kontakta Mandal Husflid. mandal@norskflid.no

Soleie, Norwegian for Buttercup, origins from a petticoat which was used together with a wedding dress, dated 1810. The fabric shows small white dots and flowers in beige, pink, green and blue on brownish black ground. The color of the flowers were added by hand after printing the dark ground, but the dyestuffs did not stand years of washing and exposure to light and are now faded and discolored. The reproduction has been made using the original bright nuances. These small scale designs on dark ground were popular in the first decades of the 19th century. They reflect the fashion of the empire style with its strong colors in contrast to the earlier neoclassic “gustavian” style where light colors dominated.

To resemble the original fabrics the prints are made on finer cotton than what Durán Textiles use for our 18th century prints. This finer quality is due to the breakthrough of machine spun cotton in the beginning of the 19th century. Originally the cheap and thin cotton yarn was imported from England, where the first cotton spinning mills were started already in the end of the 18th century. But soon spinning mills were established in Scandinavia which out concurred the hand spinning of cotton. Factories for mechanical weaving followed in the paths of the spinning industry, but majority of the early 19th century fabric are probably still hand woven. The printing technique also developed and was mechanized in the same time. The block printing was replaced by rotary printing, where the design was engraved in metal sheets or rollers. This made it possible to print large repeats as well as design with fine lines and many colors, but it also required the finer and more even ground fabrics. New dyestuffs and chemical processes to fix them on the fabric were developed. Some of these methods were experiments and many colors were not water and light resistant, which is clearly shown on some of the Mandal fabrics. The new inventions of color and production methods had a great impact on fashion. Printed cottons became everyday wear which could be afforded by a growing part of the population. Both on the countryside and in the cities the market for mass-produced goods was growing and home production decreased. All these factors contribute to give the 19th century printed fabrics a totally different appearance compared to the 18th century block printed cottons.

Duran Textiles is grateful for the good cooperation with the local craft association Husfliden in Mandal. Every new design is a challenge which requires a lot of effort, both for the documentation of the original fabrics and by the Indian craftsmen, to make the reproduction as close to the originals as possible. In the same time, the studies of the old fabrics and garments produce new knowledge of both production and use of textiles and the very different assignments often generate inspiration and contact for new projects.

If you want to buy the new fabrics please contact Mandal Husflid. mandal@norskflid.no

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.