Vegetabiliska lamm och spinnpolitik | Vegetable lambs and spinning politics

A short history on indian cotton by Laila Durán

Bomull har använts i årtusenden i områden med tropiskt klimat för att göra tunna fina tyger. Odlandet av bomull i den Gamla Världen började i Indien, där bomullen har växt i mer än 6000 år, sedan för-Harappansk tid.

Under medeltiden blev bomullen känd i norra Europa som en importerad fiber, utan andra kunskaper om var den kom ifrån än att det var en planta. Man noterade dock dess likhet med ull och människorna i regionen fantiserade om hur bomullen producerades av växtburna får. John Mandelville hävdade 1350 den nu märkliga övertygelsen att: ”Där [Indien] växte ett underbart träd som bar små lamm i grenarnas ändar. Dessa grenar var så böjliga att de kunde böjas ner till marken så att lammen kunde beta när de var hungriga.” I Europa fann till och med små falska lamm sin väg in på museerna.

Denna aspekt återfinner vi i flera av de europeiska språkens namn för bomull, t.ex. tyskans ”baumwolle”, vilket kan översättas med ”trädull”. Vid slutet av 1500-talet odlades bomullen överallt i de varmare regionerna av Asien och Amerika.

Indien fortsatte att vara världens ledande producent av bomullstextilier under hela 1700-talet. Den växande exportmarknaden utökades med övriga Europa inklusive England. Silkebroderier på vit bomull från Gujarat var de första textilier som nådde England från Indien, men populärast var färgade väggbeklädnader av bomull. I Europa blev textilier ofta kända under sitt handelsnamn. Calicotextilier kallades så eftersom de exporterades från Calicut på Malabars kust.

Från 1840-tal var inte Indien längre kapabelt att tillgodose de europeiska fabrikernas ökande behov av stora kvantiteter av bomullsfibrer, samtidigt som skeppandet av skrymmande, lågprisbomull från Indien var både kostsamt och tidskrävande att hantera. Detta sammantaget med utvecklandet av den amerikanska bomullen som en överlägsen sort, tack vare den amerikanska plantans starkare fiber, uppmuntrade de europeiska handlarna att köpa upp bomull från slavplantagerna i USA och Caribien.

Vid slutet av 1800-talet då England, som var den största konsumenten av bomull i Europa, började tillverka sin egen bomullstextil genom att använda råmaterial från Amerika istället för Indien, och den industriella produktionen tog fart i östra Europa ledde detta till den indiska textilindustrins kollaps. Indien fick kämpa för att konkurrera eftersom dess produktion var omekaniserad och man förlitade sig på den stora tillgången på arbetskraft. Utvecklandet av Indiens mekaniserade bomullsindustri tog lång tid, men politiska rörelser och Mahatma Gandhi stärkte det indiska folket.

Gandhi byggde sin strategi på utvecklandet av den traditionella konsten och hantverket vilket skulle ge den lokala befolkningen inkomster genom lokal produktion. Som en del av sin politik uppmuntrade han folk att bojkotta engelska varor, speciellt textilier, och fick den indiska befolkningen att använda hemspunnen och hemvävd bomull. Han adopterade också spinnhjulet - ”charkan” – som en symbol för sina principer om självtillräcklighet.

I dag används bomullen till mer än 40% av världens textilier och Indien och Pakistan är de ledande producenterna.

 

Källor: http:wikipedia.org www.plantcultures.org.uk

 


 

Cotton has been used to make very fine lightweigtht cloth in aereas with tropical climats for millennia. Cotton cultivation in the Old World began from India, where cotton has been grown for more than 6000 years, since the pre-Harappan period.

During the midiaeval period, cotton became known as an imported fibre in nothern Europe, without any knowledge of what it came from other than it was a plant; noting its similarities to wool, people in the region could only imagine that cotton must be reproduced by plant-borne sheep. John Mandelwille, writing in 1350, stated as fact the now-preposterous belief: ”There grew there (India) a wonderful tree which bore tiny lambs on the endes of its branches. These branches were so pliable that they bent down to allow the lambs to feed when they are hungrie”. In Europe small fake labs even found their way in to museums.

This aspect is retained in the name of cotton in many European languages, such as German ”Baumwolle”, wich transelates as ”tree wool”. By the end of the 16th century, cotton was cultivated thoughout the varmer regions in Asia and the Americas.

In the 18th century India continued to be the world´s main producer of cotton textiles. The growing export trade extended to the rest of Europe including Britain. Emboideries of silk on white cotton from Gujarat were the first textiles to reach Britan from India, but most popular were dyed cotton wall hangings. In Europe textiles became known by their trade names. Calico fabrics were so named because they were exported from Calicut on the Malabar coast.

By the 1840s, India was no longer capable of supplying the vast quantities of cotton fibres needed by European factories, while shipping bulky, low-price cotton from India was time consuming and expensive. This coupled with the emergence of American cotton as a superior type (due to the stronger fibres of American plants) encouraged European traders to purchase cotton from slave plantations in the United States and the Caribbean.

By the end of the 19th century, Britan who was the largest consumer of cotton in Europe, began manufactoring its own cotton textiles using raw material from America rather than India and the rise of industrial production in eastern Europe led to a collapse of the Indian industry. India struggled to compeat because its production was unmechanised and relied on a large labor force. The growth of India´s mechanised cotton industry was slow to develop, but political movements and the rise of Mahatma Gandhi empowerd the people of India.

Gandhi built his strategy around the revival of traditional arts and skills that would feed lokal demands with local produktion. As part of his policies he encouraged peopel to boycott British goods, particularly textiles, and encouraged Indians to use homespun and woven cotton. He also adopted the ”charka” or spinning wheel as the symbol of his principle of self-sufficiency.

Today cotton is used to make over 40% of the worlds textiles and India and Pakistan are the two top producing countries.

Sources: http:wikipedia.org www.plantcultures.org.uk

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.